(41) 373 11 42  
maleniec@gmail.com

Maleniec 52
26-242 Ruda Maleniecka

Samorządowa Instytucja Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu pragnie poinformować, iż wniosek o dofinansowanie projektu pn „Tworzenie, rozwój lub wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej” złożony do Świętokrzyskiej Rybackiej Lokalnej Grupy Działania został wybrany do dofinansowania. 

Projekt jest zgodny z głównym celem LSR, zakładającym poprawę jakości życia mieszkańców obszaru zależnego od rybactwa i przyczyni się do jego realizacji poprzez upowszechnienie i wykorzystanie lokalnego dziedzictwa kulturowego w działalności na rzecz społecznej integracji oraz wzmocnienia tożsamości lokalnej wśród mieszkańców powiatu koneckiego, jako obszaru na którym rybactwo jest jednym z wiodących kierunków działalności gospodarczej. Będzie to możliwe poprzez opracowanie i upowszechnienie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu, wykorzystujących innowacyjne metody pracy twórczej-realizowane w oparciu o metalurgiczne i rybackie tradycje powiatu  koneckiego z wykorzystaniem wyposażenia oraz infrastruktury rekreacyjnej wytworzonej w ramach operacji. Pozwoli na organizację inicjatyw szeroko angażujących społeczność lokalną, sprzyjających jej integracji wokół tradycji lokalnych powiatu koneckiego. Operacja posiada innowacyjne właściwości na szczeblu lokalnym (innowacyjne metody pracy twórczej), ma zbiorowego beneficjenta (mieszkańcy powiatu koneckiego) zaś jej realizacja leży w interesie zbiorowym, gdyż zakłada prowadzenie działań na rzecz integracji i aktywizacji społecznej, wykorzystującej lokalne zasoby kulturowe.

Projekt zakłada następujące działania:

  1. Dostawa i montaż wielofunkcyjnej altany rekreacyjnej
  2. Dostawa pieca opalanego drewnem z zestawem narzędzi i naczyń piecowych
  3. Dostawa kotliny kowalskiej wraz z zestawem przyrządów kowalskich
  4. Dostawa strojów ludowych męskich (2 kpl.) i damskich (2 kpl.)
  5. Dostawa lamp solarnych LED
  6. Dostawa tablicy informacyjnej 

Wniosek o dofinansowanie operacji zarejestrowany pod nr ŚRLGD/1/2017/18 został rozpatrzony przez Radę Stowarzyszenia Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania na Posiedzeniu odbytym w dniach 02.02.2018 r. W/w operacja uznana została za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju, przyznano jej 31 punktów i mieści się w limicie środków. W związku z tym uchwałą Rady nr 48/I/2018 z dnia 0202.2018 r. została wybrana do dofinansowania.
Kwota wsparcia została ustalona w wysokości: 34 205,03 zł

GALERIA ZDJĘĆ