(41) 373 11 42  
maleniec@gmail.com

Maleniec 52
26-242 Ruda Maleniecka

ZZH Maleniec

ZZH Maleniec

Zespół zakładu przemysłowego w Maleńcu był jednym z najdłużej funkcjonujących staropolskich ośrodków przemysłowych, położonych na obszarze znanym jako Dolina Czarnej. Był to jeden z najważniejszych regionów gospodarczych Zagłębia Staropolskiego. Obejmował on ziemie leżące w dorzeczu rzeki Czarnej Koneckiej (Malenieckiej), stanowiącej prawobrzeżny dopływ Pilicy, zasilanej wodami mniejszych cieków wodnych takich jak: Barbarka, Krasna, Czarna Taraska i Plebanka. W granicach tego obszaru znajdowały się również tereny i ośrodki stanowiące zaplecze surowcowe dla miejscowych kopalń, fabryk i warsztatów metalurgicznych. W 1854 roku ciąg ośrodków metalurgicznych, leżących na obszarze Doliny Czarnej, obejmował warsztaty i zakłady funkcjonujące w: Niekłaniu Wielkim i Niekłaniu Małym (fryszerka, wielkie piece), Węglowie (fryszerka, wielki piec), Janowie (fryszerka, kuźnica), Małachowie (fryszerka), Nieborowie (walcownia żelaza), Czarnej (fabryka żelaza, kuźnica i wielki piec), Sielpi Wielkiej (pudlingarnia), Kuźnicy (wielki piec), Ruskim Brodzie (wielki piec), Januchcie (wielki piec), Furmanowie (wielki piec), Zdunowie (wielki piec), Stąporkowie (wielki piec), Duraczowie (kuźnica), Błotnicy (kuźnica), Wąsoszy (kuźnica), Piaskach (kuźnica), Szatnej Wsi (kuźnica), Skórnicach (wielki piec), Kołońcu (kuźnica), Franciszku (kuźnica), Starzechowicach (kuźnica), Pląskowicach (wielki piec, fryszerka) oraz zakłady i warsztaty i fabryki leżące w dobrach Ruda Maleniecka, tj. w Kawęczynie, Maleńcu, Cieklińsku i Rudzie.

W XVIII i XIX wieku maleniecka fabryka żelaza była jedną z wielu podobnych zakładów metalurgicznych, funkcjonujących na terenie Doliny Czarnej. Została ona wybudowana przy głównym trakcie drogowym łączącym Piotrków Trybunalski z Kielcami. W 1974 roku przebieg tej drogi został skorygowany. Dziś zespół zakładu przemysłowego w Maleńcu oddalony jest o 3,2 km od drogi krajowej (DK) nr 74, biegnącej od strony Łodzi do Kielc. 

Możliwe kierunki dojazdu do obiektu:

Jadąc od strony Radomska:
Droga krajowa (DK) nr 42: w miejscowości Wyszyna Rudzka należy skręcić w lewo, zgodnie z turystycznym oznaczeniem, obierając kierunek Maleniec (4,9 km, 6 min).

Jadąc od strony Łodzi i Piotrkowa Trybunalskiego:
Droga krajowa (DK) nr 74: w miejscowości Grębenice należy skręcić w prawo, zgodnie z turystycznym oznaczeniem, obierając kierunek Maleniec (3,2 km, 5 min).

Jadąc od strony Kielc:
Droga krajowa (DK) nr 74: na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 42 i 74 należy skręcić w lewo obierając kierunek Radomsko. Po przejechaniu kilku kilometrów w miejscowości Wyszyna Rudzka należy skręcić w prawo, zgodnie z turystycznym oznaczeniem, obierając kierunek Maleniec (4,9 km, 6 min).

Jadąc od strony Sielpi Wielkiej:
Droga nr 728: na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 74 należy skręcić prawo, obierając kierunek Piotrków Trybunalski. Po przejechaniu kilkunastu kilometrów, na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 42 i 74 należy skręcić w lewo obierając kierunek Radomsko. Po przejechaniu kilku kilometrów w miejscowości Wyszyna Rudzka należy skręcić w prawo, zgodnie z turystycznym oznaczeniem, obierając kierunek Maleniec.

GALERIA ZDJĘĆ ...

     

ZZH Maleniec

Strona w przygotowaniu...

ZZH Maleniec

W pomieszczeniach Zabytkowego Zakładu Hutniczego powstała możliwość prowadzenia szkoleń, wykładów, prelekcji naukowych. ZZH posiada ponad 100 osobowe zaplecze w pełni przygotowane właśnie do tego celu. Aby skorzystać prosimy o kontakt...

ZZH Maleniec

Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu (dalej - ZZH) to Samorządowa Instytucja Kultury, której organizatorem jest Powiat Konecki. ZZH wpisany jest pod nr 1/2005 do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 17 lutego 1992 r. „w sprawie sposobu prowadzenia rejestru instytucji kultury” (Dz.U. Nr 20, poz. 80). Swoją działalność instytucja prowadzi w oparciu o Statut nadany Uchwałą Nr XX/12/2005 Rady Powiatu Koneckiego z dnia 16 marca 2005 r. Siedzibą ZZH jest zabytkowy zespół dawnego zakładu przemysłowego w Maleńcu, wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa świętokrzyskiego.

Podstawowe zadania statutowe ZZH:

1. Sprawowanie opieki nad powierzonym mieniem.
2. Zabezpieczanie i konserwacja budynków i eksponatów.
3. Udostępnianie zbiorów dla celów edukacyjnych.
4. Zapewnianie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów.
5. Katalogowanie i naukowe opracowywanie zbiorów.
6. Promocja dziedzictwa technologicznego regionu i jego dokumentowanie.
7. Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjno-sportowych i turystycznych oraz wystaw.

Przy realizacji tych zadań ZZH współpracuje m.in. z: służbami ochrony zabytków (m.in. Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Kielcach), organizacjami społecznymi (m.in. Towarzystwem Przyjaciół Zabytków Techniki „Maleniec”, Stowarzyszeniem „W Dolinie Czarnej”), szkołami wyższymi (m.in. Politechniką Śląską w Katowicach), jednostkami samorządu terytorialnego, placówkami oświatowymi i szkołami, oraz innymi podmiotami, których celem jest ochrona kulturowego dziedzictwa regionu, jego promocja i edukacja.

Do czasu powstania ZZH w 2005 roku opiekę nad zabytkowym zespołem dawnego zakładu przemysłowego w Maleńcu sprawowali pracownicy i studenci Politechniki Śląskiej. Początki obecności tej uczelni w Maleńcu sięgają 1967 roku. Wtedy to dyrekcja Opoczyńskich Zakładów Przemysłu Terenowego, do których należała maleniecka fabryka, podjęła decyzję o zakończeniu w niej produkcji w łopat i gwoździ. Dnia 21 czerwca 1967 roku zakład w Maleńcu uznany został za zabytek techniki i wpisany do Rejestru Zabytków Województwa Kieleckiego pod pozycją nr 340. Prawną ochroną objęto układ hydroenergetyczny zakładu oraz zabudowania produkcyjne wraz z wyposażeniem.  

Dawna maleniecka fabryka żelaza w 1968 roku odkryta została przez studentów Politechniki Śląskiej, Wydziału Metalurgicznego, wędrujących „Szlakiem starego hutnictwa" pod kierunkiem profesora Tadeusza Mazanka. Popadający w stopniową ruinę obiekt wywarł na nich niezapomniane wrażenie. Wtedy też część z nich podjęła zobowiązanie doprowadzenia malenieckiego zakładu do dawnej świetności. W grupie tej byli m.in. Teresa Bentkowska, Jan Cwajna, Sławomir Lis, Maria Kukuła i Stanisław Miśta. Latem 1970 roku podpisano wielostronne porozumienie pomiędzy ówczesnym właścicielem zakładu tj. Opoczyńskimi Zakładami Przemysłu Terenowego, Muzeum Techniki Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie, Zarządem Głównym Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego, Wydziałem Metalurgii Politechniki Śląskiej w Katowicach oraz Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Kielcach. Na jego podstawie maleniecki zakład został przekazany w opiekę akademickiej społeczności Politechniki Śląskiej. Już w sierpniu tego samego roku do Maleńca przybyła pierwsza grupa studentów, którzy rozpoczęli prace nad rekonstrukcją i konserwacją malenieckiego zakładu. W ciągu kolejnych lat dzięki zaangażowaniu pracowników i studentów Politechniki Śląskiej zrekonstruowano, zakonserwowano i wyremontowano szereg urządzeń i maszyn, będących na wyposażeniu zakładu. W czasie organizowanych corocznie wakacyjnych obozów studenckich opracowano m.in. dokumentację inwentaryzacyjną zabytku, wykonano naprawę i rekonstrukcję ścian w hali walcowni i szpadlarni, zrekonstruowano stawidła, odbudowano mostki dojazdowe, a także odtworzono konstrukcję nośną przekładni zębatych w obydwu halach. Na przestrzeni wielu lat w działania te zaangażowanych było około 1300 studentów i 60 pracowników naukowo-dydaktycznych Politechniki Śląskiej.

 

GALERIA ZDJĘĆ...

     

Wielu zaplanowanych zadań nie udałoby się przeprowadzić, gdyby nie pomoc i wsparcie ze strony lokalnych władz samorządowych, organizacji społecznych i miejscowych przedsiębiorców. Byli wśród nich m.in. przedstawiciele i pracownicy Koneckich Zakładów Narzędzi Gospodarczych, Huty Katowice, Huty Ostrowiec oraz Zakładów POLMO w Końskich. W ostatnich latach dzięki pomocy ze strony Pani Jolanty Grochal-Prezes Centrum Opracowań Maleniec Sp.z.o.o., udało się przeprowadzić szereg niezbędnych działań, gwarantujących dalsze trwanie zabytku.