(41) 373 11 42  
maleniec@gmail.com

Maleniec 52
26-242 Ruda Maleniecka

ZZH Maleniec

W dniu 12 kwietnia 2019 roku, pomiędzy Stowarzyszeniem „W Dolinie Czarnej” z siedzibą w Rudzie Malenieckiej, a Województwem Świętokrzyskim, podpisana została umowa nr 6/II/K 2019 na realizację zadania publicznego pod tytułem:Maleniec staropolska fabryka żelaza”.

Tytuł zadania publicznego: „Maleniec staropolska fabryka żelaza”

Beneficjent: Stowarzyszenie „W Dolinie Czarnej”

Okres realizacji zadania publicznego: 01.05.2019 -  31.10.2019

Opis zadania:

Zadanie jest odpowiedzią na niski poziom udokumentowania i popularyzacji materialnych i niematerialnych zasobów kulturowych, związanych z prowadzoną w przeszłości na terenie Zagłębia Staropolskiego działalności przemysłową i modernizacyjną. Dotyczy to m.in. dawnych ośrodków metalurgicznych. Pozostałości większości z nich nadal widoczne są w regionalnym krajobrazie i mogą stanowić atrakcje turystyczne, zaś ich zasoby kulturowe umożliwiają ich wykorzystanie w działalności edukacyjnej, kulturalnej, artystycznej i naukowej, wzmacniającej m.in. poczucie regionalnej tożsamości. Przeszkodą w tym jest niski poziom znajomości tych obiektów wśród mieszkańców regionu i odwiedzających go osób w celach turystycznych. Jest to spowodowane: brakiem odpowiednich publikacji i wydawnictw, uwzględniających aktualny stan tych obiektów; a także rozproszeniem i brakiem opracowanych materiałów źródłowych o dużej wartości naukowej i popularyzatorskiej. Realizacja zadania pozwoli na zwiększenie niematerialnych zasobów kulturowych regionu, poprzez włączenie do nowych treści, związanych z jego tradycjami przemysłowymi i metalurgicznymi. Będzie to możliwe poprzez opracowanie, wydanie i upowszechnienie niskonakładowego wydawnictwa w wersji elektronicznej (PDF), którego odbiorcami będą mieszkańcy regionu i osoby odwiedzające lub planujące odwiedzić go w celach turystycznych. Wydawnictwo w formie elektronicznej zostanie upublicznione za pośrednictwem specjalnie do tego celu stworzonej strony internetowej na platformie internetowej www.maleniec.pl, oraz poprzez jego rozesłanie z wykorzystaniem poczty elektronicznej do wybranych instytucji i podmiotów działających w obszarze kultury, turystyki, edukacji, w tym placówek oświatowych, bibliotek itp.

Cele zadania:

Głównym celem zadania publicznego pn. „Maleniec: staropolska fabryka żelaza” jest wzmocnienie tożsamości regionalnej i zwiększenie dostępności zasobów kulturowych regionu, poprzez dokumentalizację i popularyzację materialnych i niematerialnych zasobów kulturowych, związanych z prowadzoną w przeszłości na terenie Zagłębia Staropolskiego działalności przemysłową i modernizacyjną. Będzie to możliwe poprzez przygotowanie, opracowanie i upowszechnienie niskonakładowego wydawnictwa niekomercyjnego, którego zakres tematyczny obejmował będzie funkcjonowanie i działalność staropolskiego ośrodka metalurgicznego w Maleńcu (XVIII-XX w.) oraz jego wpływ na krajobraz kulturowy i cywilizacyjny powiatu koneckiego. W połowie XIX w. był to najnowocześniejszy, prywatny zakład hutniczo-górniczy w Królestwie Polskim, który dziś stanowi unikalny zabytek techniki rangi europejskiej. Oryginalny charakter wydawnictwa wynikał będzie z wielowarstwowej struktury treści, łączącej elementy następujących typów publikacji: leksykon encyklopedyczny, glosariusz, słownik biograficzny, album, podręcznik.

Źródła finansowania zadania publicznego

Wnioskowana kwota dotacji : 2000,00 zł

Środki finansowe własne: 300,00 zł

Zadanie pn. „ Maleniec: staropolska fabryka żelaza” realizowane jest w ramach otwartego  konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu kultury w 2019 roku.