(41) 373 11 42  
maleniec@gmail.com

Maleniec 52
26-242 Ruda Maleniecka

ZZH Maleniec

Nazwa projektu:
Utworzenie Centrum Starych Technologii Metalurgicznych i Hydroenergetycznych przy Zabytkowym Zakładzie Hutniczym w Maleńcu poprzez rewaloryzację, udostępnienie i wykorzystanie zasobów kulturowych zabytkowego zespołu zakładu przemysłowego w działalności edukacyjnej, kulturalnej i turystycznej

Beneficjent:
Samorządowa Instytucja Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu

Okres realizacji projektu:
02.10.2015-30.11.2019

Opis projektu:
Projekt jest odpowiedzią na niski poziom dostępności zasobów kulturowych regionu, odwołujących się do metalurgicznych i hydroenergetycznych tradycji województwa świętokrzyskiego oraz ich wykorzystania w działalności kulturalnej, edukacyjnej i turystycznej. Jest to spowodowane brakiem należytej ochrony i promocji zabytkowych obiektów dziedzictwa przemysłowego oraz niskim poziomem ich dostosowania do działalności turystycznej. Dotyczy to m.in. zabytkowego zespołu zakładu przemysłowego w Maleńcu-jednego z najważniejszych zabytków techniki w regionie świętokrzyskim. 
Projekt zakłada realizację szeregu spójnych ze sobą działań obejmujących kompleksowe roboty budowlane, prace rewaloryzacyjne oraz zakup niezbędnego wyposażenia i narzędzi, umożliwiających rozwój oferty kulturalnej, edukacyjnej i turystycznej Beneficjenta, w oparciu o zrewaloryzowane w ramach projektu zasoby kulturowe zabytkowego zespołu zakładu przemysłowego w Maleńcu. Wytworzone dzięki realizacji operacji usługi i produkty będą udostępnianie i upowszechniane pod nazwą "Centrum Starych Technologii Metalurgicznych i Hydroenergetycznych" przy Zabytkowym Zakładzie Hutniczym w Maleńcu.

Cele projektu:
Głównym celem projektu jest zachowania, ochrona i promocja przemysłowego dziedzictwa regionu oraz zwiększenie dostępności jego zasobów kulturowych, odwołujących się do metalurgicznych i hydroenergetycznych tradycji województwa świętokrzyskiego, poprzez kompleksowe roboty budowlane, prace rewaloryzacyjne oraz zakup niezbędnego wyposażenia, zmierzające do zachowania, zabezpieczenia i dostosowania do funkcji turystycznej zabytkowego zespołu zakładu przemysłowego w miejscowości Maleniec. Umożliwi to wykorzystanie jego historycznej infrastruktury w działalności kulturalnej, edukacyjnej i turystycznej,  w tym edukacji na rzecz innowacyjności, politechnizacji i promocji zasobów kulturowych województwa świętokrzyskiego. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych (pośrednich):

  • zabezpieczenie zabytkowej zabudowy przemysłowej, w tym układu hydroenergetycznego oraz jej dostosowanie do funkcji turystycznej,
  • zabezpieczenie zabytkowego ciągu technologicznego oraz jego dostosowanie do funkcji turystycznej
  • zakup niezbędnego wyposażenia i narzędzi umożliwiających rozwój nowych usług.

 

Planowane efekty:
Realizacja projektu pozwoli na zachowanie unikalnego zabytku techniki, tj. zespołu zakładu przemysłowego w Maleńcu. Zabezpieczona zostanie zabytkowa przemysłowa, w tym elementy układu hydroenergetycznego oraz zabytkowy ciąg technologiczny. Ich dostosowanie do funkcji turystycznej umożliwi wykorzystanie zabytkowej infrastruktury poprzemysłowej w działalności edukacyjnej, turystycznej i kulturalnej. 

 

Finansowanie projektu

Całkowita wartość projektu: 946 654,01 PLN

Wkład EFRR: 499 995,00 PLN

Wkład własny: 413 326,01 PLN

 

Projekt pn. „Utworzenie Centrum Starych Technologii Metalurgicznych i Hydroenergetycznych przy Zabytkowym Zakładzie Hutniczym w Maleńcu poprzez rewaloryzacje, udostępnienie i wykorzystanie zasobów kulturowych zabytkowego zespołu zakładu przemysłowego w działalności edukacyjnej, kulturalnej i turystycznej” współfinansowany jest  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.