(41) 373 11 42  
maleniec@gmail.com

Maleniec 52
26-242 Ruda Maleniecka

ZZH Maleniec

Maleniec, dn. 16.12.2019 r.

ZAMAWIAJĄCY:
Samorządowa Instytucja Kultury
Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu
Maleniec 54, 26-242 Ruda Maleniecka

 

SZACOWANIE WARTOŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Samorządowa Instytucja Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu (Maleniec 54, 26-242 Ruda Maleniecka) zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie wyceny realizacji przedmiotu zamówienia pn. Wykonanie i instalacja strony internetowej

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu i instalacji strony internetowej, która wykorzystywana będzie przez Zamawiającego w działalności statutowej w zakresie kultury, edukacji, turystyki. Przedmiot zamówienia obejmuje:

 • wykonanie projektu graficznego strony głównej z wykorzystaniem materiałów przekazanych przez Zamawiającego (teksty, zdjęcia, klipy video, nagrania dźwiękowe itp.), w tym banneru strony głównej w formie zapętlonego klipu video, projektów graficznych wybranych podstron ( 4 szt.) będących modyfikacją projektu graficznego strony głównej uwzględniającego zakres i sposób prezentacji treści na wybranych podstronach oraz uwagi Zamawiającego,
 • wykonanie responsywnej, dwujęzycznej (j. polski, j. angielski) strony internetowej w oparciu o system CMS (Wordpress, Joomla), w standardzie WCAG 2.0, obsługiwanej przez najpopularniejsze przeglądarki, w tym w wersji mobilnej: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari, z wykorzystaniem dostępnych narzędzi umożliwiających m.in. łatwą i pełną edycję treści w technologii WYSIWYG, tworzenie galerii zdjęć na podstronach, wyświetlania statystyk strony (liczba odczytów, pobrań, odwiedzający stronę itp.), wspomaganie pozycjonowania strony w wyszukiwarce google,
 • instalacja strony na serwerze zarządzanym przez Zamawiającego,
 • pomoc zdalna i konsultacje (telefon, e-mail) przy obsłudze strony świadczone Zamawiającemu przez okres 3 m-cy od przekazania przedmiotu zamówienia.
 • czas realizacji przedmiotu zamówienia: do 30 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.

2. Sposób przygotowania wyceny:

Wycena wyrażona w kwocie brutto powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do poniesienia w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. Przedmiotową wycenę należy przesłać do dnia 23.12.2019 r., do godz. 15.00, na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Dodatkowe informacje:

Niniejsze szacowanie wartości zamówienia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani zapytaniem o cenę w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłączenie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów realizacji przedmiotu zamówienia. Pytania lub wątpliwości należy zgłaszać telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: tel. (41) 373 11    42, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. Obowiązek informacyjny RODO:

Samorządowa Instytucja Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu jest administratorem danych osobowych uzyskanych w niniejszym zapytaniu W związku z powyższym Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:

 • administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Samorządowa Instytucja Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu, Maleniec 54, 26-242 Ruda Maleniecka; tel. (41) 373 11 42, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Paulina Bojanowska, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 • dane osobowe przekazane przez Wykonawcę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego będącego przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego;
 • odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania do oceny postępowania i jej ewentualnej kontroli;
 • dane osobowe będą przechowywane do czasu rozstrzygnięcia postępowania oraz późniejszej jego oceny i ewentualnej kontroli przez upoważnione osoby lub podmioty;
 • obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem związanym z udziałem
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
 • w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • Wykonawca posiada:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Wykonawca, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Wykonawcy:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Maciej Chłopek
Dyrektor
Samorządowej Instytucji Kultury
Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu
Tel. (41) 373 11 42
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

ZZH Maleniec

Maleniec, dn. 25.10.2019 r.

Zn. ZP-6-2019

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA ZP-6-2019 z dn. 10.10.2019

Samorządowa Instytucja Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP-6-2019 z dn. 10.10.2019 roku na realizację zadania publicznego pn. „Odtworzenie i modernizacja konstrukcji dużego koła wodnego”, zgodnie z § 9, pkt. 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 03.04.2017 roku.

dr Maciej Chłopek
Dyrektor 
Samorządowej Instytucji Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu

Załącznik: Informacja o unieważnieniu postępowania ZP-6-2019 z dn. 10.10.2019

ZZH Maleniec

Maleniec, dn. 21.10.2019 r.

Znak: ZP-6-2019 

STRONA ZAMAWIAJĄCA
Samorządowa Instytucja Kultury
Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu
Maleniec 54, 26-242 Ruda Maleniecka


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Samorządowa Instytucja Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia publicznego pn. „Odtworzenie i modernizacja konstrukcji dużego koła wodnego”, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego Zn. ZP-6-2019 z dnia 10.10.2019 r. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację w/w zamówienia publicznego zawiera załącznik do niniejszego komunikatu.

dr Maciej Chłopek
Dyrektor
Samorządowej Instytucji Kultury
Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu

 Załącznik: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZZH Maleniec

Maleniec, dn. 22.10.2019 r.

Znak: ZP-7-2019 

STRONA ZAMAWIAJĄCA
Samorządowa Instytucja Kultury
Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu
Maleniec 54, 26-242 Ruda Maleniecka


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Samorządowa Instytucja Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia publicznego pn. „Zabezpieczenie zabytkowego ciągu technologicznego oraz jego dostosowanie do funkcji turystycznej”, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego Zn. ZP-7-2019 z dnia 14.10.2019 r. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację w/w zamówienia publicznego zawiera załącznik do niniejszego komunikatu.

dr Maciej Chłopek
Dyrektor
Samorządowej Instytucji Kultury
Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu

 Załącznik: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZZH Maleniec

Maleniec, dn. 14.10.2019 r.

Samorządowa Instytucja Kultury
Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu
Maleniec 54, 26-242 Ruda Maleniecka

 

SZACOWANIE WARTOŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Samorządowa Instytucja Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu (Maleniec 54, 26-242 Ruda Maleniecka) zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie wyceny realizacji przedmiotu zamówienia pn. Wydruk i dostawa wydawnictwa niskonakładowego pt. „Maleniec. Staropolska fabryka żelaza”

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wydruku z dostarczonego przez Zamawiającego pliku PDF i dostawie wydawnictwa niskonakładowego pn. „Maleniec. Staropolska fabryka żelaza”, według następujących parametrów technicznych:

 • Nakład: a) 500 egz., b) 1000 egz.
 • Format netto: A5
 • Objętość: 44 kartki (środek 88 stron) + okładka 2 kartki (4 strony)
 • Papier środek: kreda błysk 80 g/m2
 • Kolor środek: pełny kolor dwustronnie (4+4)
 • Papier okładka: kreda błysk 130 g/m2
 • Oprawa: klejenie (lub inne-proszę o propozycje)
 • Transport: do siedziby zamawiającego w cenie przedmiotu zamówienia
 • Czas wykonania: do 10 dni roboczych od momentu otrzymania pliku PDF

 

2. Sposób przygotowania wyceny:

Wycena wyrażona w kwocie brutto powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do poniesienia w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.

Przedmiotową wycenę należy przesłać do dnia 18.10.2019 r., do godz. 15.00, na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: tel. (41) 373-11-42 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

3. Dodatkowe informacje:

Niniejsze szacowanie wartości zamówienia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani zapytaniem o cenę w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłączenie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów realizacji przedmiotu zamówienia.     

Pytania lub wątpliwości należy zgłaszać telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: tel. (41) 373 11    42, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. Obowiązek informacyjny RODO:

Samorządowa Instytucja Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu jest administratorem danych osobowych uzyskanych w niniejszym zapytaniu W związku z powyższym Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:

 • administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Samorządowa Instytucja Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu, Maleniec 54, 26-242 Ruda Maleniecka; tel. (41) 373 11 42, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Paulina Bojanowska, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 • dane osobowe przekazane przez Wykonawcę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego będącego przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego;
 • odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania do oceny postępowania i jej ewentualnej kontroli;
 • dane osobowe będą przechowywane do czasu rozstrzygnięcia postępowania oraz późniejszej jego oceny i ewentualnej kontroli przez upoważnione osoby lub podmioty;
 • obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem związanym z udziałem
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
 • w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • Wykonawca posiada:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Wykonawca, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Wykonawcy:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Maciej Chłopek
Dyrektor
Samorządowej Instytucji Kultury
Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu
Tel. (41) 373 11 42
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.