(41) 373 11 42  
maleniec@gmail.com

Maleniec 52
26-242 Ruda Maleniecka

ZZH Maleniec

Maleniec, dn. 10.10.2019 r.

Zamawiający
Samorządowa Instytucja Kultury
Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu
Maleniec 54, 26-242 Ruda Maleniecka
Tel. (41) 373-11-42, E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., WWW.maleniec.pl
Dni otwarcia: od poniedziałku do piątku, godz. 7.00-15.00

ZAPYTANIE OFERTOWE ZP-6-2019 z dn. 10.10.2019

Samorządowa Instytucja Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego pn. Odtworzenie i modernizacja konstrukcji dużego koła wodnego w ramach inwestycji: "Utworzenie Centrum Starych Technologii Metalurgicznych i Hydroenergetycznych przy Zabytkowym Zakładzie Hutniczym w Maleńcu poprzez rewaloryzację, udostępnienie i wykorzystanie zasobów kulturowych zabytkowego zespołu zakładu przemysłowego w działalności edukacyjnej, kulturalnej i turystycznej". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty na jego realizację zawiera Zapytanie ofertowe ZP-6-2019 z dnia 10.10.2019 r. wraz z załącznikami, dołączone do niniejszego zaproszenia.

Z poważaniem
dr Maciej Chłopek
Dyrektor
Samorządowej Instytucji Kultury
Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu

Załączniki:
Zapytanie ofertowe ZP-6-2019
Załącznik nr 1 do ZP-6-2019
Załącznik nr 2 do ZP-6-2019
Załącznik nr 3 do ZP-6-2019
Załącznik nr 4 do ZP-6-2019

 

ZZH Maleniec

Maleniec, dn. 04.10.2019 r.

Samorządowa Instytucja Kultury
Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu
Maleniec 54, 26-242 Ruda Maleniecka

SZACOWANIE WARTOŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Samorządowa Instytucja Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu (Maleniec 54, 26-242 Ruda Maleniecka) zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie wyceny realizacji przedmiotu zamówienia pn. Odtworzenie i modernizacja konstrukcji dużego koła wodnego w ramach inwestycji. „Utworzenie Centrum Starych Technologii Metalurgicznych i Hydroenergetycznych przy Zabytkowym Zakładzie Hutniczym w Maleńcu poprzez rewaloryzację, udostępnienie i wykorzystanie zasobów kulturowych zabytkowego zespołu zakładu przemysłowego w działalności edukacyjnej, kulturalnej i turystycznej”.

1.Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu prac polegających na odtworzeniu i modernizacji dużego koła wodnego, będącego jednym z elementów zespołu starych urządzeń i maszyn, wpisanego do rejestru zabytków ruchomych województwa świętokrzyskiego pod numerem 23B. Duże koło wodne znajduje się na działce o numerze ewidencyjnym 1101 (obręb: Maleniec, jednostka ewidencyjna: Ruda Maleniecka), na terenie zespołu zakładu przemysłowego w Maleńcu, wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych województwa świętokrzyskiego pod numerem A.495/1-2, stanowiącego siedzibę Samorządowej Instytucji Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu. Prace prowadzone będą zgodnie i w zakresie określonym w Decyzji Nr 407A/2019 z dnia 17.09.2019 r., Znak: ZATiRA.PT.5142.14.2019 oraz w załączonym do niej „Programie działań: odtworzenie i modernizacja konstrukcji dużego koła wodnego”, przygotowanym przez dr Macieja Chłopka. Decyzja stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

2. Sposób przygotowania wyceny:

Wycena wyrażona w kwocie brutto powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do poniesienia w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. Przedmiotową wycenę należy przesłać do dnia 09.10.2019 r., do godz. 12.00, na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przekazać drogą telefoniczną, dzwoniąc pod nr tel. (41) 373-11-42 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00.

3. Dodatkowe informacje:

Niniejsze szacowanie wartości zamówienia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani zapytaniem o cenę w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłączenie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów realizacji przedmiotu zamówienia. Pytania lub wątpliwości należy zgłaszać telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: tel. (41) 373 11    42, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. Obowiązek informacyjny RODO:

Samorządowa Instytucja Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu jest administratorem danych osobowych uzyskanych w niniejszym zapytaniu W związku z powyższym Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:

 • administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Samorządowa Instytucja Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu, Maleniec 54, 26-242 Ruda Maleniecka; tel. (41) 373 11 42, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Paulina Bojanowska, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 • dane osobowe przekazane przez Wykonawcę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego będącego przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego;
 • odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania do oceny postępowania i jej ewentualnej kontroli;
 • dane osobowe będą przechowywane do czasu rozstrzygnięcia postępowania oraz późniejszej jego oceny i ewentualnej kontroli przez upoważnione osoby lub podmioty;
 • obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem związanym z udziałem
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
 • w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • Wykonawca posiada:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Wykonawca, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Wykonawcy:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Maciej Chłopek
Dyrektor
Samorządowej Instytucji Kultury
Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu
Tel. (41) 373 11 42
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

ZZH Maleniec

 Maleniec, dn. 02.05.2019 r.


Zamawiający
Samorządowa Instytucja Kultury

Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu
Maleniec 54, 26-242 Ruda Maleniecka
Tel. (41) 373-11-42, E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., WWW: maleniec.pl
Dni otwarcia: od poniedziałku do piątku, godz. 7.00-15.00

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZP-4-2019 z dn. 02.05.2019

Samorządowa Instytucja Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego pn. Zabezpieczenie zabytkowego ciągu technologicznego oraz jego dostosowanie do funkcji turystycznej, udzielanego w ramach przedsięwzięcia pn. "Utworzenie Centrum Starych Technologii Metalurgicznych i Hydroenergetycznych przy Zabytkowym Zakładzie Hutniczym w Maleńcu poprzez rewaloryzację, udostępnienie i wykorzystanie zasobów kulturowych zabytkowego zespołu zakładu przemysłowego w działalności edukacyjnej, kulturalnej i turystycznej", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi 4 "Działanie naturalne i kulturowe", Działania 4.4. "Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty na jego realizację zawiera Zapytanie ofertowe ZP-4-2019 z dn. 02.05.2019 r. wraz z załącznikami, dołączone do niniejszego zaproszenia.

Z poważaniem,
dr Maciej Chłopek
Dyrektor
Samorządowej Instytucji Kultury
Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu

Załączniki:

Zapytanie ofertowe ZP-4-2019
Załącznik nr 1 do ZP-4-2019
Załącznik nr 2 do ZP-4-2019
Załącznik nr 3 do ZP-4-2019
Załącznik nr 4 do ZP-4-2019 

ZZH Maleniec

Maleniec, dn. 14.05.2019 r.

Znak: ZP-4-2019 

STRONA ZAMAWIAJĄCA
Samorządowa Instytucja Kultury
Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu
Maleniec 54, 26-242 Ruda Maleniecka


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Samorządowa Instytucja Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia publicznego pn. „Zabezpieczenie zabytkowego ciągu technologicznego oraz jego dostosowanie do funkcji turystycznej”, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego Zn. ZP-4-2019 z dnia 02.05.2019 r. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację w/w zamówienia publicznego zawiera załącznik do niniejszego komunikatu.

dr Maciej Chłopek
Dyrektor
Samorządowej Instytucji Kultury
Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu

 

Załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZZH Maleniec

Maleniec, dn. 02.05.2019 r.

Zn. ZP-3-2019

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA ZP-3-2019 z dn. 08.04.2019

 

W związku z uchyleniem się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawcy: PATRONUS Paweł Sobczyński z siedzibą w Kielcach (ul. Bodzentyńska 28/30 lok. 10, 25-308 Kielce) unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ZP-3-2019 z dn. 08.04 2019 roku na realizację zadania publicznego pn. „Zabezpieczenie zabytkowego ciągu technologicznego oraz jego dostosowanie do funkcji turystycznej”.

 

dr Maciej Chłopek
Dyrektor Samorządowej Instytucji Kultury
Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu

 

Załącznik:
Informacja o unieważnieniu postępowania ZP-3-2019 z dn. 08.04.2019