Centrum Starych Technologii Metalurgicznych i Hydroenergetycznych

W latach 2015-2019 Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu realizował projekt inwestycyjny, współfinansowany ze środków UE w ramach RPO WŚ, którego celem była rewaloryzacja, udostępnienie i wykorzystanie zasobów kulturowych zabytkowego zakładu przemysłowego w Maleńcu w działalności statutowej.

 

Opis projektu:
Projekt był odpowiedzią na niski poziom dostępności zasobów kulturowych regionu, odwołujących się do metalurgicznych i hydroenergetycznych tradycji województwa świętokrzyskiego oraz ich wykorzystania w działalności kulturalnej, edukacyjnej i turystycznej. Jest to spowodowane brakiem należytej ochrony i promocji zabytkowych obiektów dziedzictwa przemysłowego oraz niskim poziomem ich dostosowania do działalności turystycznej. Dotyczy to m.in. zabytkowego zespołu zakładu przemysłowego w Maleńcu-jednego z najważniejszych zabytków techniki w regionie świętokrzyskim. Projekt zakłada realizację szeregu spójnych ze sobą działań obejmujących kompleksowe roboty budowlane, prace rewaloryzacyjne oraz zakup niezbędnego wyposażenia i narzędzi, umożliwiających rozwój oferty kulturalnej, edukacyjnej i turystycznej Beneficjenta, w oparciu o zrewaloryzowane w ramach projektu zasoby kulturowe zabytkowego zespołu zakładu przemysłowego w Maleńcu. Wytworzone dzięki realizacji operacji usługi i produkty będą udostępnianie i upowszechniane pod nazwą "Centrum Starych Technologii Metalurgicznych i Hydroenergetycznych" przy Zabytkowym Zakładzie Hutniczym w Maleńcu.

 

Cele projektu:
Głównym celem projektu jest zachowania, ochrona i promocja przemysłowego dziedzictwa regionu oraz zwiększenie dostępności jego zasobów kulturowych, odwołujących się do metalurgicznych i hydroenergetycznych tradycji województwa świętokrzyskiego, poprzez kompleksowe roboty budowlane, prace rewaloryzacyjne oraz zakup niezbędnego wyposażenia, zmierzające do zachowania, zabezpieczenia i dostosowania do funkcji turystycznej zabytkowego zespołu zakładu przemysłowego w miejscowości Maleniec. Umożliwi to wykorzystanie jego historycznej infrastruktury w działalności kulturalnej, edukacyjnej i turystycznej,  w tym edukacji na rzecz innowacyjności, politechnizacji i promocji zasobów kulturowych województwa świętokrzyskiego. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych (pośrednich):

  • zabezpieczenie zabytkowej zabudowy przemysłowej, w tym układu hydroenergetycznego oraz jej dostosowanie do funkcji turystycznej,
  • zabezpieczenie zabytkowego ciągu technologicznego oraz jego dostosowanie do funkcji turystycznej,
  • zakup niezbędnego wyposażenia i narzędzi umożliwiających rozwój nowych usług.

Planowane efekty
Realizacja projektu pozwoli na zachowanie unikalnego zabytku techniki, tj. zespołu zakładu przemysłowego w Maleńcu. Zabezpieczona zostanie zabytkowa przemysłowa, w tym elementy układu hydroenergetycznego oraz zabytkowy ciąg technologiczny. Ich dostosowanie do funkcji turystycznej umożliwi wykorzystanie zabytkowej infrastruktury poprzemysłowej w działalności edukacyjnej, turystycznej i kulturalnej.

 

Finansowanie projektu:
Całkowita wartość projektu: 946 654,01 PLN
Wkład EFRR: 499 995,00 PLN
Wkład własny: 413 326,01 PLN