Image

Wykonane prace

W sierpniu 1970 roku do Maleńca przybyła pierwsza grupa studentów, którzy rozpoczęli prace nad rekonstrukcją i konserwacją zabytkowej infrastruktury. W ciągu kolejnych lat zrekonstruowano, zakonserwowano i wyremontowano szereg urządzeń i maszyn, będących na wyposażeniu zakładu.

W czasie organizowanych corocznie wakacyjnych obozów studenckich opracowano m.in. dokumentację inwentaryzacyjną zabytku, wykonano naprawę i rekonstrukcję ścian w hali walcowni i szpadlarni, zrekonstruowano stawidła, odbudowano mostki dojazdowe, a także odtworzono konstrukcję nośną przekładni zębatych w dawnych halach produkcyjnych. Na przestrzeni wielu lat w działania te zaangażowanych było około 1300 studentów i 60 pracowników naukowo-dydaktycznych Politechniki Śląskiej.

Kalendarium prac wykonanych przez pracowników i studentów Politechniki Śląskiej na przestrzeni lat 1970 – 2008 oraz 2013:

1970 - Uporządkowanie terenu obok zakładu oraz hali walcowni, zakonserwowanie przepustów i koła wodnego, wyczyszczenie i zakonserwowanie pieca, tokarki, wagi oraz walcarki, bieżące naprawy dachu nad halą walcowni. Uporządkowanie hali gwoździarni i łopaciarni, zakonserwowanie przepustów oraz matryc do łopat, wyczyszczenie i zakonserwowanie pieca, paleniska kuźniczego, dmuchawy, dziurkarki i gwoździarki, wykonanie bieżących napraw dachu nad halą gwoździarni i łopaciarni oraz mostku do hali walcowni.

1971 - Zakończenie konserwacji maszyn w hali szpadlarni, wykonanie planów sytuacyjnych hali walcarki i szpadlarni oraz mostku do hali szpadlarni, przeprowadzenie prac przygotowawczych do naprawy ogrodzenia terenu zakładu od strony szosy. Ogrodzenie terenu zakładu od strony szosy, zakonserwowanie wiertarki sześciowrzecionowej, przeprowadzenie gruntownego remontu pieca grzewczego hali walcarki, koła podsiębiernego napędzającego walcarkę i stawideł na stawie regulujących dopływ wody do zakładu.

1972 - Złożenie i zakonserwowanie wiertarki, naprawienie upustu przy dużym kole wodnym, wyczyszczenie i zakonserwowanie pieca grzewczego, wykonanie zastawy przy kole wodnym walcowni, naprawienie dachu walcowni i łopaciarni, zakrycie papą pozbawione ram otwory okienne i świetliki.

1973 - Naprawienie odeskowania ścian walcowni na podstawie dokumentacji inwentaryzacyjnej starego zakładu. Wymiana belek przepustu prowadzącego wodę na koło wodne do hali obróbki mechanicznej (Gwoździarni). Zrekonstruowanie konstrukcji nośnej obudowy koła wodnego podsiębiernego walcowni. Odeskowanie konstrukcji nośnej obudowy koła wodnego podsiębiernego walcowni.

1974 - Remont koryta i pomostu hali szpadlarni, uszczelnienie północnego koryta wodnego, wymiana i naprawa odeskowania koryta północnego, zabezpieczenie upustu północnego od strony stawu poprzez wykonanie wałów ziemnych i wycementowanie dna stawu przed upustami, przeprowadzenie rekonstrukcji stawideł koryta północnego.

1975 - Przeprowadzenie remontu stawidła koryta południowego oraz uszczelnienie dna i boków koryta południowego stawidła do koła wodnego.

1976  -  Wymiana konstrukcji stawideł od strony stawu, remont mechanizmu kafaru.

1977 - Odbudowanie zadaszenia nad maszyną wyciągową kafaru, przeprowadzenie prac konserwacyjnych wszystkich maszyn i urządzeń, pomalowanie ogrodzenia wokół zakładu.

1978 - Przeprowadzenie prac przygotowawczych do generalnego remontu koła wodnego napędzającego wał transmisyjny hali szpadlarni (rozebranie resztek starej konstrukcji koła i stawidła, przygotowanie materiałów). Wykonanie remontu generalnego obudowy koryta wodnego na hali szpadlarni oraz wymienienie konstrukcji nośnej koła wodnego. Wykonanie koła wodnego podsiębiernego napędzającego wał transmisyjny na hali szpadlarni. Wykonanie stawidła przy kole wodnym na hali szpadlarni.

1979 - Zabezpieczenie obluzowanych słupów więźby dachowej hali szpadlarni oraz wytyczenie trasy zwiedzania zabytkowego zakładu. Wykonanie tabliczek opisowych wszystkich maszyn i urządzeń oraz uruchomienie wału transmisyjnego na hali szpadlarni. Wykonanie plansz informacyjnych (o historii zakładu) przy głównym wejściu na teren starego zakładu oraz wykonanie bramy wjazdowej do hali walcowni. Wykonanie mostków od strony południowej i północnej zakładu, przeprowadzenie naprawy uszkodzonego torowiska wózków transportu wewnątrzzakładowego.

1980 - Zamontowanie obudowy koła wodnego napędzającego walcarkę oraz przeprowadzenie remontu fundamentu hali walcowni od strony koła wodnego. Przeprowadzenie wymiany słupów i belek nośnych hali walcowni.

1981 - Odeskowanie ściany hali walcarki od strony koła wodnego.

1982 – Prace przy korycie północnym.

1983 - Odeskowanie i uszczelnienie spadu wodnego koryta północnego, wybielenie murów wewnętrznych i zewnętrznych hali szpadlarni, podmurowanie ubytków muru fundamentowego hali walcowni od strony koła wodnego.

1984 - Naprawa muru oporowego północnego koryta wodnego, naprawienie zastawek i oszalowanie obu koryt wodnych.

1985 - Naprawa mostów prowadzących do obu hal. Adaptowanie pomieszczeń gospodarczych dla potrzeb muzeum.

1986 - Konserwacja wiertarki sześciowrzecionowej, przeprowadzenie remontu koryta wodnego na hali szpadlarni.

1987 - Budowa płotu wokół starego zakładu i budynków gospodarczych, oczyszczenie koryt wodnych, wyczyszczenie i obsypanie żwirem torowiska.

1988 - Ogrodzenie zabytku od frontu, zainstalowanie trzech wyremontowanych maszyn, opracowanie technologii modelu i formy łożyska ślizgowego głównego wału transmisyjnego, wykonanie modeli i odlewów łożyska przy współpracy z Hutą Nowotki. Opracowanie koncepcji słupów informujących podróżnych o istnieniu w Maleńcy Zakładu Hutniczego.

1989 - Wykonanie prac konserwatorskich przy układzie napędowym walcowni, wykonanie prac przygotowawczych związanych z postawieniem kafaru.

1990 - Rekonstrukcja kafara, uruchomienie wału transmisyjnego.

1991 - Wymiana podpory pod łożysko główne koła wodnego podsiębiernego od strony południowej. Wymiana konstrukcji zastawek wodnych do spiętrzania wody oraz pomostu na korycie od strony północnej do napędu małego koła wodnego. Oddanie do eksploatacji w celach pokazowych wału transmisyjnego w hali szpadlarni.

1992 - Przeprowadzenie remontu ścian budynku socjalnego, wymalowanie elewacji od strony północnej i południowej zabytku, rozpoczęcie rekonstrukcji układu przeniesienia napędu z małego koła wodnego w hali szpadlarni.

1993 - Rekonstrukcja przeniesienia napędu z małego koła wodnego w hali szpadlarni.

1994 - Wykonanie prac konserwatorskich na hali szpadlarni, oczyszczenie koryt wodnych.

1995 - Wykonanie prac konserwatorskich przy układzie napędowym walcowni.

1996 - Wymiana konstrukcji nośnej dużego koła wodnego. Naprawa dachu zabudowań gospodarczych.

1997 - Wybudowanie węzła sanitarnego „Ferrari” oraz nowych pomieszczeń gospodarczych w budynku gospodarczym, oczyszczenie koryt wodnych, wyczyszczenie torowiska.

1998 – Prace porządkowe na terenie zakładu, bieżące prace naprawcze i rewitalizacyjne.

1999 – Prace porządkowe na terenie zakładu, przygotowanie koryta południowego do remontu, oczyszczanie koryt, prace konserwatorskie przy torowisku.

2000 - Malowanie płotu wokół starego zakładu i budynków gospodarczych, remont koryta południowego.

2001 - Naprawa stawideł.

2002 – Prace porządkowe, bieżące prace konserwatorskie, czyszczenie koryt.

2003 - Prace porządkowe, bieżące prace konserwatorskie, czyszczenie koryt, przygotowanie budynku socjalnego do remontu.

2004 - Remont budynku socjalnego, remont koryta południowego, naprawa stawideł.

2005 - Wymiana stawidła koryta północnego, bieżące prace porządkowe i naprawcze.

2006 - Rozbiórka koryta północnego.

2007 - Betonowanie podpór pod koryto północne, uzupełnianie odeskowania w mostkach od strony południowej.

2008 - Tynkowanie  i malowanie hali szpadlarni, wykonanie prac konserwatorskich na hali szpadlarni.

2013 – Bieżące prace konserwatorskie.

 

 

 

 

Image