Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Oświadczenie w sprawie dostępności

Samorządowa Instytucja Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848).

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Samorządowej Instytucji Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu dostępnej pod adresem: www.maleniec.pl


Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2014-12-01

Data ostatniej istotne aktualizacji: 2019-11-01


Statut pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych - zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości (skan dokumentu), zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 • wszelkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, loga itp., mogą nie posiadać szczegółowego opisu (prace nad dostosowaniem wciąż trwają),
 • brak audiodeskrypcji dla materiałów video/multimedialnych.
 • użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab,
 • brak możliwości zmiany rozmiaru tekstu oraz zmiany kontrastu (prace nad dostosowaniem wciąż trwają)

Wyłączenia

 • pliki graficzne oraz treści prezentujące zabytki, muzealia, materiały archiwalne i biblioteczne, będące w dyspozycji Samorządowej Instytucji Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu,
 • treści od innych podmiotów,
 • dokumentów tekstowych i tekstowo-graficznych oraz innych dokumentów i materiałów opublikowanych przed dniem 23 września 2018 r., których zawartość nie jest wykorzystywana do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego,
 • multimediów opublikowanych przed dniem 23 września 2020 r.

Data sporządzenia deklaracji

Data sporządzenia deklaracji: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Skróty klawiaturowe

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi, systemem lub aplikacjami użytkowników. Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki


Wersja mobilna serwisu

Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Zbudowany został w oparciu o metodę Responsice Web Design. Moduły strony dostosowywane są do rozdzielczości i wielkości ekranu urządzenia mobilnego.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny bądź za pomocą poczty elektronicznej. Osobą kontaktową w sprawach dostępności strony internetowej jest pani Joanna Smołuch: tel. (41) 373 11 42, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.


Procedura wnioskowa-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich (www.rpo.gov.pl).


Dostępność architektoniczna

Siedziba Samorządowej Instytucja Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu, Maleniec 54, 26-242 Ruda Maleniecka spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Otoczenie i wejście do budynku: prowadzi jedno wejście – brama główna. Teren jest płaski. Kasa biletowa znajduje się po lewej stronie od wejścia. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Wszystkie pomieszczenia są położone na poziomie parteru. W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Osoby ze specjalnymi potrzebami proszone są o ich zgłaszanie przy zakupie biletu. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braila, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzącym.

Image