Image

PROJEKT PN. "ATLAS STAROPOLSKIEJ ARCHITEKTURY PRZEMYSŁOWEJ"

Z przyjemnością informujemy, iż będą realizowane kolejne działania w regionie na rzecz promocji i kultywowania staropolskiego dziedzictwa przemysłowego.

W dniu 8 lipca 2020 roku, pomiędzy Stowarzyszeniem „W Dolinie Czarnej” a Województwem Świętokrzyskim, podpisana została umowa na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Atlas staropolskiej architektury przemysłowej” współfinansowanego ze środków Województwa Świętokrzyskiego”.

Całkowita wartość operacji to 2900,00 zł, z czego kwota dotacji celowej wynosi 2600,00 zł.

Celem przedsięwzięcia realizowanego do 31.10.2020 roku jest promocja i popularyzacja staropolskich zabytków technik, poprzez opracowanie wizualizacji i rekonstrukcji architektonicznych wybranych staropolskich obiektów poprzemysłowych i zabytków techniki, które utraciły swój pierwotny i oryginalny charakter. Z wykorzystaniem zachowanych opisów historycznych, relacji pamiętnikarskich oraz różnorodnych technik wizualnych (rysunek, model itp.), wykonane zostaną ich rekonstrukcje architektoniczne i funkcjonalne, które uzupełnione zostaną o szczegółowe opisy i diagramy. Na podstawie wykonanych rekonstrukcji opracowane zostanie wydawnictwo cyfrowe w formie atlasu, które nieodpłatnie udostępnione zostanie podmiotom działającym na rzecz edukacji regionalnej, promocji i rozwoju turystyki industrialnej w regionie świętokrzyskim.

Realizacja zadania pozwoli na wytworzenie unikalnych materiałów wizualnych o wysokich walorach poznawczych i artystycznych, które będą mogły być nieodpłatnie wykorzystane w działaniach promujących świętokrzyskie dziedzictwo kulturowe, realizowanych przez instytucje publiczne, organizacje społeczne oraz inne podmioty działające w obszarze edukacji, kultury i turystyki. Zwiększy to dostęp tych podmiotów do atrakcyjnych, nieodpłatnych materiałów promocyjnych i edukacyjnych

Zadanie jest komplementarne z działaniami realizowanymi przez Stowarzyszenie „W Dolinie Czarnej” w partnerstwie z Zabytkowym Zakładem Hutniczym w Maleńcu, których celem jest promocja i wykorzystanie staropolskich obiektów poprzemysłowych na rzecz rozwoju edukacji, politechnizacji i turystyki industrialnej.

Image
Image
Image