(41) 373 11 42  
maleniec@gmail.com

Maleniec 52
26-242 Ruda Maleniecka

W dniu 16 lipca 2018 roku, pomiędzy Stowarzyszeniem „W Dolinie Czarnej” a Województwem Świętokrzyskim, podpisana została umowa na realizację zadania publicznego pn. „Maleniec- staropolski arsenał niepodległości” współfinansowanego ze środków Województwa Świętokrzyskiego”. Kwota dotacji celowej wynosi 2000 zł.

Stowarzyszenie „W Dolinie Czarnej” z siedzibą w Rudzie Malenieckiej oraz Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu, w dniu 9 września 2018 roku, w ramach „Europejskich Dni Dziedzictwa”, organizują cykl imprez kulturalno-edukacyjnych pn. „Maleniec-staropolski arsenał niepodległości”. Przypadająca w roku bieżącym 100-letnia rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości stanowi okazję do przypomnienia i upowszechnienia wiedzy na temat roli staropolskiej metalurgii i hutnictwa w procesie odzyskiwania przez Polskę niepodległości oraz walki zbrojnej prowadzonej przez Polaków w okresie niewoli narodowej.

Celem zadania pn. „Maleniec-staropolski arsenał niepodległości” jest wzmocnienie tożsamości narodowej i regionalnej wśród mieszkańców powiatu koneckiego i województwa świętokrzyskiego, poprzez upowszechnienie i promocję kulturowego dziedzictwa regionu, którego istotną częścią są regionalne tradycje wolnościowe oraz praca na rzecz niepodległości Polski. Będzie to możliwe poprzez organizację cyklu imprez i przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i edukacyjnym, wykorzystujących historyczne zasoby zabytkowego zespołu zakładu przemysłowego w Maleńcu, który w przeszłości stanowił jeden z najważniejszych staropolskich ośrodków produkcji i naprawy broni na potrzeby walki zbrojnej prowadzonej m.in. w okresie powstania styczniowego. Na program przedsięwzięcia składać się będą m.in., warsztaty edukacyjne pt. „Maleniec-staropolski arsenał niepodległości, pokaz kucia kos bojowych z okresu powstania styczniowego wraz z instruktażem ich użycia oraz pokazy dawnych urządzeń przemysłowych.

 

 

Wydarzenie współfinansowane ze środków Województwa Świętokrzyskiego w ramach realizacji zadania publicznego
pn. „Maleniec- staropolski arsenał niepodległości”

 

PROJEKT PN. "DOSTAWA I MONTAŻ WIELOFUNKCYJNEJ ALTANY REKREACYJNEJ Z WYPOSAŻENIEM"

 

W dniu 24 maja 2018 roku, pomiędzy Samorządową Instytucją Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu a Województwem Świętokrzyskim, podpisana została umowa na realizację przedsięwzięcia pn. „Dostawa i montaż wielofunkcyjnej altany rekreacyjnej z wyposażeniem”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.  

Celem przedsięwzięcia realizowanego do 31.10.2018 roku jest poprawa jakości życia mieszkańców regionu poprzez opracowanie i upowszechnienie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu z wykorzystaniem lokalnych zasobów kulturowych oraz wyposażenia i infrastruktury rekreacyjnej wytworzonej w ramach operacji. W ramach projektu na terenie zabytkowego zespołu zakładu przemysłowego w Maleńcu wzniesiona zostanie altana rekreacyjna, której drewniana konstrukcja nawiązywać będzie do tradycyjnego budownictwa wiejskiego. Wewnątrz altany, pokrytej czterospadowym dachem gontowym, wydzielone zostaną dwa stanowiska do przeprowadzania pokazów edukacyjnych. Jedno z nich pn. „kuźnia wiejska” wyposażone zostanie w kotlinę kowalską i zestaw przyrządów kowalskich. Narzędzia te wykorzystywane będą do rekonstrukcji dawnych technologii metalurgicznych, w tym nagrzewania materiału żelaznego, kucia gwoździ okrągłych/kwadratowych, plastycznej obróbki żelaza, produkcji galanterii żelaznej i fryszowania żelaza.

Rys. Widok altany: elewacja południowa, elewacja zachodnia

 

Obok „kuźni wiejskiej” wydzielone zostanie stanowisko pn. „piekarnia wiejska”, na którego wyposażeniu znajdzie się piec opalany drewnem z zestawem narzędzi i naczyń piecowych. Będą wśród nich m.in. koszyki do rozrostu ciasta, deski do pieczenia ryb, garnek żeliwny do mięsa, łopata drewniana do pieca, strychówka, kopaczka itp. Piec wraz z narzędziami i naczyniami piecowymi wykorzystywany będzie do przygotowywania i wypieku tradycyjnych potraw w oparciu o miejscowe tradycje kulinarne oraz produkty rolne i rybackie. Ponadto obok altany zainstalowanych zostanie 20 lamp solarnych LED zmieniających barwę o średnicy 50 cm. 

Celem operacji jest poprawa jakości życia mieszkańców obszaru zależnego od rybactwa poprzez opracowanie i upowszechnienie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu z wykorzystaniem lokalnych zasobów kulturowych oraz wyposażenia i infrastruktury rekreacyjnej wytworzonej w ramach operacji.  Operacja wpisuje się w cele przyjęte w Lokalnej Strategii Rozwoju Świętokrzyskiej Rybackiej Lokalnej Grupy Działania na lata 2014-2020, zakładające poprawę jakości życia mieszkańców obszaru zależnego od rybactwa i propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarze rybackim. 

Operacja zakłada wytworzenie nowej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w postaci ogólnodostępnej wielofunkcyjnej altany rekreacyjnej z wyposażeniem. Całkowita wartość operacji to 42 756,29 zł. Całkowita wartość dofinansowania wynosi 34 205,03 zł, z czego 29 074,27 zł stanowią środki wspólnotowe w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego zaś 5 130,76 zł publiczne środki krajowe stanowiące wkład krajowy.

 

Projekt pn. „Dostawa i montaż wielofunkcyjnej altany rekreacyjnej z wyposażeniem jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", Działanie "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność"