Image

Szacowanie wartości zamówienia

 

WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO DLA ZADANIA PN. REMONT DACHÓW HAL PRODUKCYJNEGO

 

Samorządowa Instytucja Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu zwraca się z prośbą o oszacowanie kosztów wykonania następującego przedmiotu zamówienia: Wykonanie projektu budowlanego dla zadania pn. „Remont dachów hal produkcyjnych”.

 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawianego kompletnej dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadania, polegającego na wykonaniu remontu dachów dawnych hal produkcyjnych na terenie zespołu zakładu przemysłowego w Maleńcu, wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych województwa świętokrzyskiego pod numerem A.495/1-2. Hale położone są na działce o numerze ewidencyjnym 1101; obręb: Maleniec; jednostka ewidencyjna: Ruda Maleniecka. Opis hal produkcyjnych zawiera Załącznik nr 1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

 1. wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej;
 2. opracowanie projektu budowlanego-wykonawczego w wersji papierowej (5 egz.) i elektronicznej (płyta CD/DVD). Projekt opracowany zostanie zgodnie z właściwymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jedn. Dz. U. 2013 poz. 1129, rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań architektonicznych i poszukiwań zabytków (tekst jedn. Dz. U. 2021, poz. 81);
 3. opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (5 egz.), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126);
 4. przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz aplikowania o środki zewnętrzne, obejmującej:
  • przedmiar robót w wersji papierowej (3 egz.) i elektronicznej (płyta CD/DVD): wykonany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004, nr 202, poz. 2072, z późn. zm.) z rubrykami do sporządzenia kosztorysu ofertowego;
  • kosztorys inwestorski w wersji papierowej (3 egz.) i elektronicznej (płyta CD/DVD): opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004, nr 130, poz. 1389);
  • szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) dla branż w wersji papierowej (5 egz.) i wersji elektronicznej (płyta CD/DVD): wykonane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004, nr 202, poz. 2072, z późn. zm.);
 5. opracowanie wszystkich niezbędnych opracowań i wymaganych przepisami prawa dokumentów, pozwalających o wystąpienie przez Zamawiającego z wnioskiem do Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wydaniu decyzji na prowadzenie robót budowalnych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz do właściwego organu administracji samorządowej o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub pozwalające na dokonanie zgłoszenia planowanych robót budowlanych.

Na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również:

 1. pozyskanie własnym staraniem i na własny koszt aktualnych map do celów projektowych;
 2. sprawdzenie w terenie warunków wykonania przedmiotu zamówien Zamawiającego;
 3. prowadzenie na każdym etapie opracowania dokumentacji konsultacji z Zamawiającym, przedstawicielami Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, pozwalających na wypracowanie optymalnej koncepcji i rozwiązań mających wpływ na koszty, przyjęte rozwiązania funkcjonalne, architektoniczne, konstrukcyjne, materiałowe, technologiczne, przy jednoczesnym założeniu, że zaproponowane rozwiązania zapewniają minimalizację kosztów i uwzględniać będą aktualny stan zabytku oraz warunki i czynniki mające wpływ na jego zachowanie;
 4. wprowadzenie ewentualnych poprawek lub uzupełnień do opracowanej i przekazanej Zamawiającemu dokumentacji projektowej w trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych;
 5. udzielenie gwarancji na wykonany przedmiot umowy;
 6. wykonanie każdorazowo aktualizacji kosztorysów inwestorskich, na wniosek Zamawiającego, w czasie trwania gwarancji;
 7. przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do przedmiotu umowy;
 8. sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi oraz nad ich zgodnością z projektem-od momentu uzyskania pozwolenia na budowę, przez okres trwania postępowań przetargowych na wyłonienie wykonawców/-ów robót budowlanych i okres realizacji robót budowalnych w maksymalnym terminie do pięciu lat od daty odbioru ostatecznego dokumentacji, w szczególności:
  • przygotowanie odpowiedzi na pytania wykonawców uczestniczących w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczące treści projektu, STWiOR i przedmiarów,
  • stwierdzenie, w toku wykonywania robót budowlanych, zgodności ich realizacji z dokumentacją projektową, decyzją pozwolenia na budowę, STWiOR oraz zasadami wiedzy technicznej,
  • wyjaśnienie wątpliwości dotyczących rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej STWiIOR oraz ewentualne uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej, w tym sporządzania niezbędnych szkiców i rysunków,
  • opracowanie rozwiązań zamiennych i uzupełniających, wynikających z błędów, pomyłek lub braków dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonanej na podstawie niniejszego zamówienia,
  • ocena wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i obowiązującymi przepisami,
  • zajmowanie stanowiska w kwestii istoty wprowadzanej zmiany (zmiana istotna, zmiana nieistotna) w odniesieniu do rozwiązań przyjętych w projektów,
  • opiniowanie, uzgadnianie i akceptowanie możliwości wprowadzenia zmian od zatwierdzonego projektów lub warunków decyzji pozwolenia na budowę w zakresie materiałów i konstrukcji, oraz rozwiązań technicznych i technologicznych,
  • udokumentowanie rozwiązań projektowych wprowadzonych w czasie wykonywania robót budowlanych,
  • pisemnie zgłaszanie Zamawiającemu stwierdzonych w trakcie realizacji błędów, braków, usterek dokumentacji projektowej.
 9. wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością.

Poniżej przedstawiono wykaz robót budowlanych, przewidzianych do wykonania w ramach zadania, dla którego wykonana zostanie dokumentacja projektowa. Zamawiający zastrzega, iż na etapie projektowania, konsultacji i uzgodnień może on ulec modyfikacji w celu uzyskania optymalnego efektu jakościowo-kosztorysowego. Zakres robót budowlanych przewidywanych do wykonania obejmuje w szczególności:

 1. demontaż pokrycia dachowego (papa), odeskowania, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, instalacji odgromowej, stolarki okiennej lukarn, elementów oświetlenia zewnętrznego,
 2. demontaż i wymiana uszkodzonych elementów więźby,
 3. remont kominów, w tym oczyszczenie, naprawa i malowanie tynków, wymiana i zabezpieczenie metalowych elementów stabilizujących kominy.
 4. wykonanie niezbędnych impregnacji zabezpieczających elementy konstrukcyjne dachów,
 5. wykonanie nowego pokrycia dachowego, obróbek blacharskich,
 6. wymiana i montaż stolarki okiennej lukarn,
 7. wykonanie i montaż nowego systemu odprowadzenia wód opadowych (rynny, rury spustowe),
 8. montaż nowej instalacji odgromowej, elementów oświetlenia zewnętrznego.

Dokumentacja projektowa wykonana zostanie zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami państwowymi, branżowymi, a także zasadami wiedzy technicznej. W razie zmiany w trakcie realizacji przedmiotu mówienia przepisów dotyczących formy i zakresu dokumentacji projektowej, Wykonawca dostosuje opracowane dokumenty do przepisów obowiązujących w dniu przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu bez zmiany wynagrodzenia. Wszelkie prace projektowe lub czynności nieopisane, a niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania dokumentacji projektowej, należy traktować jako oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia.

Dokumentacja projektowa musi być zgodna z wymaganiami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie może opisywać przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudnić uczciwą konkurencję. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny.

Zakres rzeczowy zamówienia nie wyklucza wykonania innych niezbędnych opracowań wynikających z przepisów m.in. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.), ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 710), rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań architektonicznych i poszukiwań zabytków (tekst jedn. Dz. U. 2021, poz. 81), oraz innych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca ponosi wszelkie koszty z tego tytułu bez dodatkowego wynagrodzenia w ramach złożonej oferty.

 

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
30.11.2021 r.

 

3. Okres gwarancji:
24 miesiące.

 

4. Termin przekazania wyceny:  
Przedmiotową wycenę proszę przedstawić w terminie do dnia 20.09.2021 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Sporządzona wycena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym wszystkie wynikające z tego tytułu opłaty i podatki.

 

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego zapytania udzielane są telefonicznie pod numerem (41) 373 11 42 lub za pomocą poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00-15.00. Niniejsze szacowanie wartości zamówienia nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani zapytaniem o cenę w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów opisanej usługi.

 

Załącznik nr 1. Opis hal produkcyjnych

Dr Maciej Chłopek
Dyrektor
Samorządowej Instytucji Kultury
Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu

Image